Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Forum Zdrowego Biznesu 2017, odbywającego się w miesiącu wrześniu w Poznaniu.
 2. Organizatorem eventu jest firma Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w evencie i obowiązują wszystkich uczestników.
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator – Team Prevent Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: PL 6381701670.
  Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Forum poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  Potwierdzenie udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora Forum w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz.
  Event – Forum Zdrowego Biznesu odbywający się w miesiącu wrześniu w Poznaniu.
 5. Oficjalny serwis internetowy eventu znajduje się pod adresem: www.forumzdrowegobiznesu.pl.

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: zarzadzaniezdowiem@teamprevent.com lub fax. +48 32 447 09 18.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w evencie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 3 dni przed datą wydarzenia.
 5. Zgłoszenia do udziału w evencie przyjmowane są w kolejności chronologicznej – decyduje kolejność przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 6. Liczba miejsc podczas eventu jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w evencie lub ograniczenia liczby uczestników z danej firmy do dwóch osób.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w evencie.
 10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach eventu oraz na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która nie wyraża takiej zgody zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 11. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas eventu.

Płatności

 1. Udział w Forum Zdrowego Biznesu jest bezpłatny.

Rezygnacja z uczestnictwa w evencie

 1. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i przesłania go na adres e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w evencie przez osoby uprzednio zgłoszone możliwym jest wyznaczenie zastępstwa. O fakcie tym należy niezwłocznie pisemnie powiadomić Organizatora.
 3. W przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji z wzięcia udziału w Forum, uczestnik zostanie obciążony kosztami cateringu.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są do dnia zakończenia eventu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za udział w evencie.
 2. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach eventu.
 3. Zgłaszający ma prawo wprowadzić zmiany w danych osobowych Uczestników, których wcześniej zarejestrował. Zmian można dokonać wysyłając odpowiednie informacje na adres e-mail: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) Organizator eventu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
 5. Event ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504).

Odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. W trakcie udziału w evencie Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zapoznać się z regulaminem obiektu, w którym odbywa się event i przestrzegać jego postanowień.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas eventu.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z eventem, jak również w ewentualnych miejscach zakwaterowania.
 5. Podczas eventu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która nie wyrazi takiej zgody zobowiązana jest do poinformowania Organizatora w formie pisemnej przesyłając stosowny e-mail na adres: zarzadzaniezdrowiem@teamprevent.com, najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu eventu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników eventu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników eventu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia eventu w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany zamieszczane będą na stronie internetowej www.forumzdrowegobiznesu.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie eventu i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, z przyczyn niezależnych od niego, do odwołania eventu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.forumzdrowegobiznesu.pl.